Široké horizonty a možnosti
 

Manager Information Systems, controlling

 • tvorba nadstaveb informačních systémů (IS)
 • propojení IS s dalšími aplikacemi
 • poradenství při výběru a implementaci IS

Řízení změn, krizové řízení, pronájem managementu

 • zhodnocení firemních rizik
 • zprůhlednění procesů a toků peněz a informací
 • restruktualizace firemních procesů
 • optimalizace business problematiky (procesů) spojených s oblastí správy a inkasa pohledávek

V každém období tržního pojetí výroby a obchodu se určitá část podniků setkává s tím, že vnější vlivy limitně ovlivňují "zdraví" firmy a její existenci. Logicky ve vyhrocených situacích trhu jako jsou hospodářské krize je těchto hrozeb (insolvence zákazníků, snížení poptávky, tlak na efektivitu...) více. V tuto chvíli je nutné se zaměřit na klíčová rizika, v co největší míře eliminovat negativní vlivy, "profouknout" a zkontrolovat oprávněnost zaběhnutých procesů a hledat možnosti...

Často to je tolik věcí najednou, že je nelze zvládnout v současném stavu vedení společnosti a rozumné době. A často se firma ocitne v situaci, kdy je již skoro "na vše pozdě". Krizové řízení má za cíl (za často více či méně již "bolestivých" zásahů) firmu zastabilizovat a zajistit prioritně její likviditu.

Je na zvážení každého vlastníka, zda a kdy dokáže alepsoň zkusit přijmout včas nabízenou pomocnou ruku a dokázat tak, že je schopen jednoho z největších manžerských umění – uznat, že na všechno sám nestačí...

Zhodnocení firemních rizik

Na základě vyhodnocení a analýzy ekonomických ukazatelů pomůžeme vytipovat nejrizikovější místa firmy - vysoká zadluženost, pokles zakázek, nízká marže, celkové zaměření firmy a potenciál trhu, neefektivní procesy... a spolu s posouzením dostupných možností navrhnout opatření na eliminaci jejich dopadů.

Zprůhlednění procesů a toků peněz a informací

Popis, případně audit procesů firmy a nastavení reportingu pomůže při odhalení slabých míst (oddělení, lidského potenciálu, nástrojů...) firmy a nákladových/výnosových položek, které je třeba podrobit hlubší analýze. Výsledkem může být i návrh na nastavení alternativních procesů – např. outsourcing, změny v oblasti nákupu, distribuce, ...

Restruktualizace firemních procesů

Na základě podrobného zmapování firemních procesů lze uvažovat o změnách / modifikacích tak, aby byla zajištěna větší "propustnost" firmy, vyšší flexibilita, případně byly sníženy náklady na jednotlivé procesy.

Optimalizace obchodní problematiky (procesů) spojených s oblastí správy a inkasa pohledávek

Pohledávky jsou často jedním z klíčových problémů životaschopnosti (cash flow) firmy. Mnohdy i existující parametry kredit risku a dalších nástrojů pro elimitaci rizik nezabrání vniku zdánlivě nedobytných pohledávek. Implementací efektivních nástrojů pro podklad i následné praktické inkaso pohledávek jak v mimosoudní, tak soudní fázi docílíte prokazatelného snížení podílu nedobytných pohledávek ve vašich aktivech. Jaký nástroj je nejvhodnější vzhledem k vašemu zaměření, produktu a portfoliu pohledávek je dobrou otázkou pro nás.

skrýt

Ekonomické poradenství

 • návrh finančního reportingu
 • poradenství v oblasti nákupu materiálu a služeb

Vedení účetnictví, daňová evidence a optimalizace

 • vedení firemního účetnictví (podvojné účetnictví)
 • daňová evidence (dříve jednoduché účetnictví)
  (pro fyzické osoby, které se nestaly účetní jednotkou, neuplatňují své výdaje procentem z příjmů a jejich obrat nepřekročil za minulý kalendářní rok 25mil. Kč - jinak je nutný přechod na podvojné účetnictví)

Obchodní poradenství

 • aplikace obchodního reportingu
 • poradenství v oblasti marketingu a prodeje

Právní služby

 • Sepsání a připomínkování smluvní dokumentace
 • Právní poradenství
 • Poradenství v oblasti pracovně – právních vztahů
 • Služby v oblasti práva obchodních společností a zajištění oprávnění k podnikatelské činnosti
 • Soudní vymáhání pohledávek